Turvallisuussuunnitelma


1 Turvallisuussuunnitelma

Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Tornion Pallo-47 ry:n toiminnan. Turvallisuussuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja. Ei-toivottujen tilanteiden sattuessa toimitaan nopeasti ja hallitusti selvittämällä ne. Tavoitteena on varautua äkillisiin tilanteisiin ennakkoon, kouluttautumalla, harjoittelemalla ja pitämällä toimintasuunnitelmaa ajan tasalla. Pyritään kuitenkin ennaltaehkäisyyn kaikissa yllättävissä tilanteissa pitämällä toimijoiden tiedot ja taidot ajan tasalla.

1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet

1.1.1 Pelaajat

Pyritään tekemään toimintaympäristö kaikille tutuksi ja turvalliseksi. Huomioidaan vierailevat pelaajat omassa toimintaympäristössä ennaltaehkäisevällä informaatiolla.

1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym

Mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai muussa häiriötilanteessa kaikkien toimihenkilöiden rooli on keskeinen yleisen turvallisuuden takaamisessa. Heitä tulee informoida ja heidän tulee informoida tilanteen kulusta ja valtuuttaa oman joukkueen ohjeistamiseen tarpeellisin toimenpitein ja tiedoin.

1.1.3 Katsojat

Seuran toimijoiden tulee antaa positiivinen kuva seuran toiminnasta ja tapahtumista; katsojat tulevat katsomaan pelitapahtumia ja viihtymään. Yleinen järjestys kentällä ja seuran toimintaympäristössä on tärkeää.

1.1.4 Toimintaympäristö

Harjoituspaikat, pelikentät, urheiluhallit sekä niiden lähiympäristöt (rakennukset, autot, ym.): Äkillisessä tilanteessa tulee mahdolliset vahingot pyrkiä estämään tai rajaamaan.

2 Turvallisuusorganisaatio

2.1 Hallitus

Hallitus vastaa siitä, että seuralla on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma.

2.2 Joukkueenjohtaja, huoltaja, valmentaja

Joukkueen tapahtumassa joukkueen johto ja huolto vastaavat tapahtuman toiminnan turvallisuudesta ja joukkue noudattaa seuran turvallisuussuunnitelmaa. Tapahtumassa on mukana aina kaksi aikuista ja mielellään yksi auto käytettävissä tarvittaessa. Joukkueen toimihenkilöillä mukana ensiaputarvikkeet, pelaajien vanhempien yhteystiedot sekä tiedossa ovat myös pelaajien mahdolliset allergiat ja sairaudet. Huoltaja ja valmentaja vastaavat yhdessä joukkueen ensiavusta sekä peli- ja harjoituspaikkojen turvallisuudesta. Peliturvallisuudesta vastaa ensisijaisesti ottelun tuomari.

3 Mahdolliset uhat

3.1 Häiriköinti

– jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään harjoitusta tai peliä ilman, että mukanaolijoiden turvallisuus on uhattuna. Rauhoita tilanne puhumalla, ja pyydä häiriköivää tahoa tai tahoja poistumaan, tarvittaessa kutsu poliisi.

3.2 Turvallisuusuhka

– osallistujien fyysinen turvallisuus on uhattuna, esim. väkivallan tai ilkivallan uhka, tulipalo tai kaasu- ja myrkytystilanteet. Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa:

– tee mahdollisimman nopea tilannearvio: mitä on tapahtunut/tapahtumassa

– estä lisäonnettomuudet tai uusien vaaratilanteiden syntyminen

– tarkista loukkaantuneet

– hälytä apua – hätänumero 112, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti

– tarvittaessa mahdollinen evakuointi

– ole rauhallinen ja toimi selkeästi ja määrätietoisesti

– opasta pelastuslaitos paikalle

– tulipalon sattuessa: yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitolla, tukahduttamalla tai vedellä, sulje ovet ja ikkunat, poistu ja poista muut palon välittömästä läheisyydestä

3.3 Tapaturmat ja sairaudet

Huoltaja varmistaa, että joukkueella on mukana ensiapulaukku. Vähimmäissisältö on kylmäpussi, haavanpuhdistusaine, haavansidontavälineet ja laastaria. Pelimatkoilla sairaustapauksissa (esim. vatsatauti) on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttuminen muihin. Erityisesti turnausmatkoilla yleinen siisteys on tärkeää ennaltaehkäisyä. Käsien pesu ja henkilökohtaiset juomapullot on suotavaa olla. Valmentajan ja huoltajan tulee tietää pelaajien allergiat ja muut sairaudet, jotka voivat aiheuttaa oireita ja ongelmia harjoitustilanteissa ja pelimatkoilla, sekä varmistaa, että pelaajalla on tarvittavat hoito-ohjeet ja lääkkeet mukana.

4 Hoitosuunnitelma

Hyvä ensihoito ja ensiapu on paranemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Ensihoito: kompressio eli puristus

kylmä – ei suoraan iholle

kohoasento – turvotusta laskemaan

kevennys – ei turhaa rasitusta

Ensimmäiset 12 tuntia kylmähoito noin 15 min kerrallaan 2-3 tunnin välein. Kylmähoitojen välillä tarvittaessa komprimoiva side. Jos kahden vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi, on hyvä hakeutua lääkäriin.

5 Turvallisuusjärjestys

Mikäli joudutaan turvautumaan Tornion Pallo-47 ry:n turvallisuussuunnitelmaan onnettomuuden tai muun tilanteen vuoksi, joukkueen (joukkueenjohtaja) on raportoitava seuran johtokunnalle tapahtuneesta välittömästi, viimeistään kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta.

6 Tornion Pallo-47 tapahtumat, joissa suunnitelmaa noudatetaan

6.1 Pelit ja turnaukset

Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta. Jos kyseessä on virallinen yleisötilaisuus (maksullinen), niin järjestyksenvalvojien lukumäärän määrää poliisi tapahtuman koon mukaan. Muut turvallisuusjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti Pelastuslaitoksen kanssa. Järjestyksenvalvojien tehtävä on ensisijaisesti vastata yleisön, pelaajien sekä toimitsijoiden turvallisuudesta.

Jos Tornion Pallo-47 ry:n joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan sekä käydä sen ydinkohdat, erityisesti selvittää vastuutahot, pelastautumisohjeet, kokoontumispaikat, ensiapupisteet ym. Turnauksen turvallisuussuunnitelma ei poista joukkueen omaa, ennakoivaa turvallisuusvastuuta tai huolellisuusvelvollisuutta. Seuran omia turvallisuussääntöjä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myös vieraspeleissä ja turnauksissa.

6.2 Harjoitukset

Sisäharjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä, sisältäen turvallisuussäännöt. Ensimmäisissä harjoituksissa käydään läpi varauloskäytävät sekä harjoitellaan poistumista kyseisestä tilasta pelastautumisohjeissa määrätylle kokoontumispaikalle. Ulkoharjoituksiin pätee samat säännöt kuin sisäharjoituksiin. On huomioitavaa myös keliolosuhteet.

6.3 Matkat peleihin

Lisenssivakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja otteluihin. Jokaisella kilpatoiminnassa olevalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus. Seura ohjeistaa toimihenkilöt ja joukkueet toimimaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti ennakoimaan mahdollisia uhkia ja välttämään ne. Seura suosittelee joukkueita käyttämään pelimatkoilla linja-autoa, mikäli vanhemmat kuljettaa vastuu on kuljettajalla.

6.4 Majoittuminen

Turvallinen majoittuminen on tärkeää. Yleisiä majoituspalveluita käytettäessä on tarjoavalla taholla vastuu turvallisuudesta. Turnauksissa majoitutaan usein tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoittumiseen (esim. koulut), tällöin on syytä noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita ja käyttäytymissääntöjä.

6.5 Leirit, matkaturnaukset tai vastaavat tapahtumat.

Noudatetaan yleiseltä osin seuran toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Alkoholia tai muita päihteitä, tulentekovälineitä, teräaseita tai muita tavaroita, joilla voi vaarantaa oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden ei saa ottaa mukaan/käyttää. Mikäli kiellettyjä tavaroita löydetään, toimitaan tarvittaessa: kiellettyjen aineiden tai tavaroiden luovuttaminen joukkueen toimihenkilölle ja varoituksen antaminen, tarvittaessa pelaaja voidaan lähettää kotiin, jolloin kustannuksista vastaa aina pelaajan perhe. Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

6.6 Muuta

Mikäli seura/joukkue järjestää oheistapahtumia, esim. buffetin pito, on tarkistettava elintarvikkeiden asianmukainen säilytys ja kunto. Juomaveden ja astioiden puhtaudesta tulee huolehtia. Mikäli tilaisuudessa käytetään umpinaisessa myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä. Seura ei hyväksy käteisen rahan käyttämistä joukkueiden toiminnassa.

7 Kenttien ja liikuntasalien turvallisuus

Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa. Tornion kaupunki vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu kaupungille. Tapahtuman turvallisuudesta (pelit ja harjoitukset) vastaa Tornion Pallo-47 ry turvallisuussuunnitelman ja viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusvaatimus koskee sekä pelaajia, toimihenkilöitä että katsojia. Lähellä ei saa olla asioita, jotka vaarantavat pelaajien tai katsojien turvallisuuden (työmaa, maantie, lahoja puita, jne.) Jos näitä turvallisuusuhkia ilmenee, on järjestävän joukkueen huomautettava tästä kenttävastaavalle ja päätettävä, voidaanko peli/harjoitukset viedä turvallisesti läpi.

8 Yhteystiedot:

Yleinen hätänumero 112

Tornion terveyskeskus p. 016 432 814 tai 016 432 835

Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystys (Kemi), neuvontanumero p. 040 149 1340

Tornion Pallo -47 ry
Teollisuuskatu 8-10
95420 Tornio
+358 405919275
office@tp47.com