Tornion Pallo-47 ry:n säännöt


1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Tornion Pallo-47 ry.

Perustettu: Marraskuun 16 päivänä 1947

Kotipaikka: Tornio
Toimipaikka: Tornio
Seuran kieli: on Suomi

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto-Finlands Bollförbund ry:hyn.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen
– kilpailutoimintaa
– harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa;
– tiedotus – ja valistustoimintaa sekä
– kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahan keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Palloliiton sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai

– toimii seuran sääntöjen vastaisesti

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen syys – marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2),

2. todetaan kokouksen laillisuus,

3.esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta.

4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili – ja vastuuvelvollisille,

6. päätetään sääntöjen 10 §:n määräämistä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta sekä

7. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2),

2. todetaan kokouksen laillisuus,

3. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenteri­vuodelle,

4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2 varsinaista jäsentä ja 2 jäsentä erovuoroissa olevien tilalle, sekä 2 tilintarkastajaa varamiehineen,

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,

6. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaali ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, joihin kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

10§

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokousiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran kotisivuilla ja seuran hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi viidesosa (1/5) seuran jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, heistä kaksi yhdessä.

12§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu vuodeksi (1) kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4 muuta vuodeksi valittua jäsentä. Johtokunnan toimikausi alkaa kalenterivuoden vaihtuessa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

3. Vahvistaa mahdollisen tehtävänjaon keskuudestaan.

4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

5. Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

6. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

7. Pitää Jäsenluetteloa.

8. Hoitaa seuran taloutta.

9. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

10. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

11. Luovuttavat tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

13§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa jos kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolmeneljättäosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

14§

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

15§

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat ilman muuta on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

16§

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Ennakkotarkastettu Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistossa 30.3.1981

Tornion Pallo -47 ry
Teollisuuskatu 8-10
95420 Tornio
+358 405919275
office@tp47.com